IRT 3000

vsebina

O reviji

Izdajatelj revije IRT3000
PROFIDTP, d. o. o.
Gradišče VI 4
1291 Škofljica
Slovenija

Davčna št.: SI56342764
Matična št.: 2185016

Kaj je revija IRT3000?

12_200.pngRevija IRT3000 je vsebinsko namenjena inovacijam, razvoju in tehnologijam (IRT) na področjih, kot so kovinsko-predelovalna industrija, avtomatizacija in informatizacija, proizvodnja in logistika, nekovine, IT-tehnologije ter sodobne in napredne tehnologije, pa tudi na drugih področjih v okviru splošnih vsebin. Poleg strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov ter predstavitvenih prispevkov in novic, vsebuje poročila s strokovnih mednarodnih sejmov, srečanj in strokovnih posvetov, konferenc in drugih dogodkov, ki podpirajo in spodbujajo inoviranje, razvoj in prenos tehnologij. V reviji so objavljeni intervjuji in predstavitve podjetij, primeri iz prakse, predstavljeni so dosežke podjetij iz kovinsko-predelovalne industrije in drugih, pišemo pa tudi o prenosu znanj iz znanstvenoraziskovalnega okolja v industrijo in gospodarstvo.

Kovinsko-predelovalna industrija je ena najmočnejših industrijskih panog v Sloveniji, zato je temu področju v reviji namenjen največji del. Vsebinsko dejavno pokrivamo področje avtomatizacije in informatizacije, ki sta tesno vpeti v razvoj in tehnologije na vseh ravneh v industriji, storitvenih dejavnostih in izobraževanju, pomembno pa vplivata tudi na kakovost izdelkov in storitev ter učinkovitost. Vse večji poudarek v reviji namenjamo področju proizvodnje in logistike. To sta področji, ki jih v Sloveniji celovito ne pokriva nobena znanstvena ali strokovna revija. Področje proizvodnje in logistike je osredotočeno na načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor proizvodnih in logističnih procesov s sodobnimi metodologijami in orodji, med katerimi so tudi tako imenovane mehke tehnologije (netehniških tehnologij). Velik poudarek je tudi na vplivu človeških virih in kakovosti na operativno odličnost proizvodnje ter notranje in proizvodne logistike.

Na področju nekovin pripravljamo vsebine, ki so zanimive predvsem za predelovalce umetnih mas za vse vrste uporabe. Vsebine s tega področja bodo tudi kompozitni materiali in tehnologije ter nekonvencionalni postopki.

Področje IT-tehnologij pokriva predvsem računalniško programsko opremo za računalniško podprt razvoj izdelka (CAD, CAE), načrtovanje tehnologij in izdelave (CAM) ter upravljanje z inženirskimi podatki (PDM) in življenjskim ciklusom izdelka (PLM), pa tudi področje komunikacij za povezavo razvoja in proizvodnje.

Področje sodobnih in naprednih tehnologij ter splošno področje vsebinsko podpirata druga področja, ki niso zajeta v osrednjih področjih revije in so pomembna za razvoj in napredek podjetij v kosovni proizvodnji, pa tudi drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnostih. Splošno področje je namenjeno tudi podrobnejši predstavitvi podjetij s področij, ki jih revija pokriva, daljšim in krajšim intervjujem s sogovorniki, ki so strokovnjaki na enem od specializiranih področij, ki jim je revija namenjena, to področje pa pokriva tudi splošne dogodke, ki so zanimivi za bralce revije.

Snovalci revije IRT3000 se zavedamo pomena kakovostnega obveščanja strokovne javnosti o novostih, inovacijah, rezultatih raziskav in razvoja, sodobnih tehnologijah in njihovi uporabi ter resničnem stanju in izkušnjah z vseh osrednjih tem revije. Vsi prispevki so zato informativne in izobraževalne narave, tako da revija strokovnjakom iz navedenih dejavnosti služi kot osrednji vir informacij. Posebno pozornost namenjamo tudi aktualnim in zaokroženim temam, ki so podrobneje predstavljene v tematskih sklopih. Poleg rešitev, ki jih bralkam in bralcem nudimo v okviru izbrane teme, predstavljamo tudi informacije o tem, kako se soočati z določeno problematiko in kako se izogniti morebitnim pastem.


Kaj prinaša revija IRT3000

5_200.pngRevija IRT3000 prinaša bralcem najnovejše rezultate in smeri razvoja na področju predelave kovinskih in nekovinskih materialov, avtomatizacije in informatizacije, proizvodnje in logistike, IT-tehnologij in drugih naprednih tehnologij, pa tudi veliko pomembnih in koristnih informacij o inoviranju, razvojnih projektih, tehnološkem razvoju in poslovnih dosežkih inštitucij in podjetij iz znanstvenoraziskovalne sfere in gospodarstva.

Osnovno poljudnoznanstveno področje revije IRT3000 je tehnika. Vendar pa lahko objavljene prispevke in obravnava teme v reviji uvrstimo v različne raziskovalne vede kot so naravoslovje, tehnika, upravne in organizacijske vede ter interdisciplinarne raziskave, pa tudi medicina. Pregled do sedaj objavljenih prispevkov pokaže, da vsebine obravnavajo teme iz poljudnoznanstvenih področij in podpodročij kot so računsko intenzivne metode in aplikacije (algoritmi, optimizacije in simulacije), energetika (smotrna raba energije in obnovljivi viri in tehnologije), materiali (predvsem kovinski materiali in polimerni materiali), mehanika, sistemi in kibernetika (tehnologija vodenja sistemov, znanja o sistemih in vodenju sistemov ter postopki in orodja za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja), računalništvo in informatika (programska pa tudi strojna oprema za informacijske in inteligentne sisteme), proizvodne tehnologije in sistemi (proizvodna kibernetika, izdelovalna tehnologija, avtomatizacija, robotika, industrijski inženiring, varilstvo), konstruiranje, integrirani pogonski sistemi, meroslovje (zaznavala in zajemanje podatkov ter procesiranje in vrednotenje), podjetniška logistika, pa tudi poslovnih ved in upravne in organizacijske vede z menedžmentom in logistiko.

21_200.pngCilj revije je tudi v prihodnje ohraniti izrazito interdisciplinarno vsebino, pospeševati povezovanje ved ter področij in spodbujati prenos in uporabo znanja in novih tehnologij v slovensko industrijo, pa tudi izkušnje, primere dobrih praks in resnične potrebe iz industrije v druge gospodarske in negospodarske dejavnosti ter znanstvenoraziskovalno okolje.
Informacije v reviji so skrbno izbrane in preverjene, za kar skrbi kompetenten uredniški odbor in strokovni svet. Revija se udeležuje tudi večine strokovnih, pa tudi znanstvenih dogodkov v Sloveniji z osrednjih področjih, ki jih revija pokriva. Ti dogodki so zelo različni in večinoma izrazito interdisciplinarni. Revija s svojo prisotnostjo na teh dogodkih in z brezplačnimi izvodi, omogoči strokovnjakom z različnih strokovnih in raziskovalnih področij, da se seznanijo tudi z novostmi in dosežki z drugih področij. Revija kot medijski partner na strokovnih in znanstvenih dogodkih uspešno promovira te dogodke v strokovni in širši zainteresirani javnosti. Revija je na voljo v večini strokovnih knjižnic, na večini slovenskih inštitutov in raziskovalnih organizacij ter seveda v industriji. Poleg tega pa revija obvešča javnost o novostih in dogodkih na svoji spletni strani in z elektronskimi novicami, ki izhajajo na vsakih štirinajst dni. Naročniki in bralci so iz zelo različnih gospodarskih panog in raziskovalnih področij, kar omogoča reviji učinkovito obveščanje široke strokovne javnosti, pa tudi povezovanje različnih ved in področij.

Komu je namenjena revija IRT3000?

3_200.pngRevija je namenjena tehnikom, inženirjem, raziskovalcem, menedžerjem, vodjem oddelkov, direktorjem, pa tudi podjetnikom in obrtnikom. Nove informacije in znanja s različnih področja razvoja in tehnologij bodo koristila tudi razvojnim inženirjem izdelkov, konstrukterjem orodij, orodjarjem, tehnologom in operaterjem v proizvodnji, pa tudi zaposlenim v nabavi, logistiki in prodaji, saj revija prinaša tudi splošne informacije za širši krog bralcev. Velik poudarek je tudi na znanstvenih vsebinah, tako da v njej zanimive vsebine najdejo tudi strokovnjaki iz akademskih krogov, fakultetni profesorji in srednješolski učitelji. Pogosti bralci revije IRT3000 so tudi dijaki in študenti tehničnih, pa tudi poslovnih in drugih poklicev, saj jim revija lahko pomaga kot pripomoček pri študiju, pripravi predstavitev, seminarskih in diplomskih nalog. Praksa kaže, da je revija izčrpen vir informacij profesorjem in študentom pri samostojnem raziskovalnem in strokovnem delu.

Pomembno poslanstvo in cilj revije IRT 3000 je podpora prenosu znanja in tehnologij med deležniki znanstvenega in raziskovalnega ter razvojnega in proizvodnega okolja v Sloveniji s poudarkom na predstavitvah tehnoloških rešitev v industrijskem okolju. Zato je velik poudarek revije na sodelovanju slovenskih podjetij in raziskovalnih organizacij, spremljanju njihove inovativnosti na področju razvoja ter razširjanju znanja in izkušenj o rešitvah v proizvodnih procesih, ki lahko pomagajo tudi drugim podjetjem in samostojnim podjetnikom k hitrejšemu napredku. V reviji strokovnjaki iz znanstvenoraziskovalnih organizacij in gospodarstva predstavljajo izkušnje iz prakse in komentirajo nove tehnološke rešitve. S širšo strokovno in zainteresirano javnostjo delijo informacije o tem, kako so že izdelane tehnologije dopolnili in izboljšali ter s tem pripomogli k povečani produktivnosti in učinkovitosti proizvodnih procesov in poslovanja, hkrati pa prispevali tudi k razvoju stroke.

Strokovni sodelavci revije poročajo tudi iz domačih in svetovnih sejmov ter s tem obveščajo bralce o novostih na domačem in tujih trgih, o tehnoloških rešitvah ter o novih dosežkih in usmeritvah na področjih, ki jih revija pokriva. Pogosto gre na sejmih tudi za povezavo med različnimi področji, ki tako kot revija IRT3000 poudarjajo meddisciplinarno povezavo (na primer sejemska četverčka v Celju; Formatool, Plagkem, Livarstvo in Grafika oziroma sejmi Terotech-vzdrževanjue, Varjenje in rezanje ter Ekologije in varovanja okolja EKO; sejem MECSPE v Parmi, ki združuje sejme orodjarstva, obdelave kovinskih materialov, predelava plastike, napredne informacijske tehnologije, vodenje proizvodnje in logistike in obnovljivih virov energije s poudarkom na fotovoltaiki). Revija s poročili s sejmov približala najnovejše izdelke in tehnologije bralcem, ki se zaradi vedno večje časovne stiske ne morejo udeleževati domačih in mednarodnih sejmov.

16_200.pngV reviji IRT3000 poleg poljudnoznanstvenih in strokovnih prispevkov domačih znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov z univerz, inštitutov in podjetij, povzemamo tudi najbolj kakovostne in aktualne prispevke iz priznanih tujih poljudnoznanstvenih revij, s katerimi sodelujemo z izmenjavo prispevkov. Tako skrbimo, da so našim bralcem v slovenskem jeziku predstavljene tudi tuje raziskave in primerjave postopkov, tehnologij, strojev, rešitev in storitev. V reviji ne manjka strokovnih prispevkov in teoretičnih izhodišč iz akademskih krogov, saj tudi strokovni svet uredništva v veliki meri sestavljajo akademiki, profesorji in visoko-strokovni kadri, ki se poleg praktičnega dela v stroki posvečajo tudi raziskavam, analizam in inovacijam z znanstvenega izhodišča. Na tak način revija prinaša informacije o povezovanju akademskih sfer in industrije, saj takšna poročila o skupnih projektih ali rešitvah specifičnih problemov koristijo obema stranema; teoriji in praksi.

ar©tur 2016